STEM

op 25 - 26 - 27 april

Waarvoor staat 2+?

“Daarvoor heb je kritische collega’s en vrienden nodig die het terrein ter plaatse beter kennen.”

Het concept 2+ staat voor een universiteitsbreed team vertegenwoordigd door 2 kandidaten, Jeroen en Roger, die hun bestaansrecht koppelen aan het collectief waar ze deel van uitmaken.

Het is voor 2 ATP-vertegenwoordigers namelijk onmogelijk om alle finesses te kennen die spelen binnen de 9 directies en de 11 faculteiten met hun 85 vakgroepen.

0
directies
0
faculteiten
0
vakgroepen

Om een breed gedragen voorstel of standpunt te kunnen formuleren naar de Raad van Bestuur toe, is het daarom zinvol om deze eerst af te toetsen over faculteiten en directies heen.
Daarvoor heb je kritische collega’s en vrienden nodig die het terrein ter plaatse beter kennen.
Het zijn medewerkers met een kritische kijk en een zekere expertise die vanuit hun specifieke omgeving waardevolle feedback kunnen geven.

Het doel is om inzichten, ervaringen, persoonlijke kwaliteiten en kennis samen te brengen.
Het gaat dus niet om het verzamelen van individuele meningen. Het gaat niet om ego’s of het ‘gelijk’ van de luidruchtigste stem.

Deze collectieve wijsheid, verzameld op basis van tweerichtingscommunicatie zal de afstand tussen directies en faculteiten verkleinen.

Om dit te verwezenlijken, willen we zoveel mogelijk positief ingestelde collega’s mee betrekken in de besluitvorming.

Kandidaten

“Een onafhankelijke vertegenwoordiging van het Administratief en Technisch personeel in de Raad van bestuur aan de UGent is voor ons dan ook een must.”

Zowel Jeroen als Roger zijn beide onafhankelijke kandidaten. Hun kandidatuur als neutrale ATP-vertegenwoordiger staat compleet los van particuliere belangen of belangen van andere organisaties.

We zijn ervan overtuigd dat alle belanghebbenden zoveel mogelijk bij bestuurshervormingen moeten worden betrokken.

Een onafhankelijke vertegenwoordiging van het Administratief en Technisch personeel in de Raad van bestuur aan de UGent is voor ons dan ook een must.

Jeroen Ongenae

Titularis

Jeroen is een netwerker pur sang. Luisteren en verbinden – daar gaat hij voor!
Het vereenvoudigen van processen ligt in zijn natuur.
Hij behoudt daarbij steeds zijn positieve focus en wordt gelukkig van mensen die hun talent kunnen ontplooien.

Jeroen werkt als administratief medewerker aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur waar hij sinds 2014 ATP-vertegenwoordiger is en gedurende 8 jaar zetelt in tal van raden en commissies. Daarnaast is hij ook actief in de facultaire PR-commissie.

Sinds 4 jaar is Jeroen lid van de Raad van Bestuur aan de UGent waar hij als onafhankelijk ATP-vertegenwoordiger volop inzette op meer ‘participatie’. In deze hoedanigheid zetelt hij ook in de onderwijsraad.

weetje

Jeroen is de oprichter van goednieuws.be (2016) wat zijn positivisme verder illustreert.


ZIJN LEUZE:
“Alles is mogelijk, als je maar durft.”
(J.K. Rowling)

Roger Van Hecke

Plaatsvervanger

Roger is een gedreven creatieve duizendpoot met commerciële ‘feeling’ en oog voor detail, een geduldig perfectionist met een sterk probleemoplossend vermogen. Hij kan zich daarbij beroepen op een flinke dosis accurate mensenkennis en empathie.

Roger werkt als informaticus netwerkbeheerder aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur waar hij sinds 2008 ATP-vertegenwoordiger is en gedurende 14 jaar zetelt in tal van raden en commissies.
Daarnaast maakt hij ook deel uit van het dagelijks bestuur van de facultaire PR-commissie waar hij verantwoordelijk is voor de werkgroep beeldmateriaal en waar hij zijn creatieve skills als (grafisch) ontwerper breed kan inzetten.

weetje

Roger treedt ook op als semiprofessioneel goochelaar waar vooral de psychologie achter de magie de drijfveer is. Hij behaalde in 2018 zijn diploma als hypnotherapeut bij the National Guild of Hypnotists (VS).


ZIJN LEUZE:
“Those who don’t believe in magic will never find it”
(Roald Dahl)

Verder zijn Jeroen en Roger zeer complementair qua aanpak waardoor ze beiden hun valkuilen kunnen ontwijken. De synergie tussen beide kandidaten is doorspekt met humor en wederzijds respect. Niet toevallig is dit duo op dezelfde dag jarig 😉

Dat ze als duo een goede tandem vormen, is gebleken tijdens hun intensieve samenwerking de afgelopen 4 jaar waar Roger ad interim de rol van plaatsvervanger opnam toen David Mannaert de UGent verliet. Terwijl Jeroen een expertenteam samenstelde en de website atpparticipeert.be oprichtte, ontwierp Roger alle postercampagnes.

Het team van 'ambassadeurs'

“We streven naar een maximale vertegenwoordiging tot in de verste uithoeken van de UGent.”

Iedereen binnen het team heeft één grote gemeenschappelijke drijfveer. Zij willen met volle goesting bijdragen aan een (nog) betere UGent!

We hebben bewust gekozen voor de benaming ‘ambassadeur / ambassadrice’, vertrekkend vanuit de idee dat iedereen die aan de UGent werkzaam is, intrinsiek onze universiteit kan en mag vertegenwoordigen.

Het 2plus-team is een dynamische en pluralistische denktank. In de toekomst is het de bedoeling om dit team verder uit te breiden om een nog groter draagvlak te realiseren.
We streven naar een maximale vertegenwoordiging tot in de verste uithoeken van de UGent.

“Tal van ambassadeurs en ambassadrices, verspreid over diverse directies en faculteiten zetten hun schouders mee onder dit initiatief. We zijn trots dat zij ons team willen versterken! Hun aantal groeit nog steeds.

0

Missie

“Wie naar het verleden kijkt, staat met zijn rug naar de toekomst!”

In synergie met de andere geledingen willen we werken aan een sterke en duurzame universiteit. Daarvoor maken we gebruik van onze reële kennis van de werkvloer en van een gedegen netwerk. Problemen uit het verleden grijpen we aan om van de UGent een nog betere werkplek te maken. We geloven in de talenten van het ATP, dat een essentiële rol vervult in onze universiteit. Deze missie en visie versterken we elke dag door met elkaar in gesprek te gaan.

Wanneer mensen van elkaar vervreemden is het tijd om bruggen te bouwen! Bruggen tussen geledingen, diensten en alle stakeholders.
Kennis van de reële situatie op de werkvloer is daarbij essentieel, ook en niet in het minst in de Raad van Bestuur.

Bij onze ATP-vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur zal het belang van de UGent als instelling steeds voorgaan op het belang van de geleding.

‘Wie naar het verleden kijkt, staat met zijn rug naar de toekomst!’

Ondanks de vele positieve realisaties die aan onze UGent plaats vinden werd onze universiteit het afgelopen jaar niet steeds zo positief in beeld gebracht. We moeten deze signalen vertalen in nieuwe structuren en een nieuwe cultuur die de UGent sterker maken, de werktevredenheid verhogen en nieuwe problemen onmogelijk maken.

Nu de zogenaamde ‘war for talent’ zich alsmaar duidelijker aandient, wordt het bieden van een aantrekkelijke stabiele werkomgeving steeds belangrijker om gekwalificeerd talentvol personeel te kunnen werven en te behouden.

Van symbiose naar synergie

“We willen af van het hokjesdenken met geledingen in aparte overlegclusters.”

Het ATP en het ZAP zijn personeelsgeledingen die in symbiose een lang traject aan de UGent uitbouwen.
Het is niet onlogisch om samen na te denken over hoe we de UGent verder willen uitbouwen.

We willen af van het hokjesdenken met geledingen in aparte overlegclusters.
We wensen te vertrekken vanuit een synergie, een vorm van samenwerking waarbij geledingen elkaar versterken, zodat we een groter draagvlak kunnen realiseren voor ATP-gerelateerde standpunten.

De afgelopen 4 jaren bewezen we reeds de agenda van de RVB te kunnen voorbereiden in overleg met zowel administratief en technisch personeel als onderzoekers en studenten. Het lijkt ons niet onmogelijk om dit ook samen met het zelfstandig academisch personeel te doen.

Programma

“Participatie en inspraak, work-life balance, talent en duurzaamheid.”

Participatie en inspraak

Ook de komende jaren willen we onverminderd inzetten op het belang van ‘participatie’ en ‘inspraak’.
Vier jaar geleden plaatsten we ‘participatie’ vooraan op de agenda.
Er werd succesvol een expertenteam samengesteld, ter voorbereiding van de Raad van Bestuur.
De website atpparticipeert.be werd opgericht en wordt tot op vandaag druk bezocht.

Momenteel testen we een participatieplatform waarop ATP-medewerkers constructieve voorstellen kunnen lanceren en kunnen stemmen op ingediende suggesties.

We lanceerden enkele niet-onopgemerkte postercampagnes, bladwijzers en rollup banners die nog steeds terug te vinden zijn in tal van gebouwen.

postercampagne participatie

Work-life balance

We zetten in op een meer evenwichtige ‘work-life balance’.
De balans tussen privé en werk is een precaire evenwichtsoefening waarbij zowel onze medewerkers als de UGent hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen. De werkdruk en de langdurige uitval van vele van onze medewerkers vraagt om een gerichte aanpak waarbij het definiëren van grenzen geen taboe mag zijn.

Binnen de context van psychosociaal welzijn lanceerden we vorig jaar reeds de campagne MERCI-ATP.

postercampagne MERCI-ATP

Talent

Qua personeelsbeleid willen wij vooral focussen op de aanwezigheid van talent binnen de organisatie en in het bijzonder op ATP-talentontwikkeling. Degelijk ATP dat kan rekenen op respect en vertrouwen vormt een belangrijke hoeksteen van onze universiteit. Zij dragen bij aan het bedenken van oplossingen, het stimuleren van innovatie en het verbeteren van de resultaten.

Het onbenut laten van aanwezig talent betekent een verlies op vele vlakken voor onze universiteit.

Duurzaamheid

Tenslotte steunen wij voor de volle 100% duurzaamheidsinitiatieven zoals Transitie UGent dat een denktank vormt van geëngageerde personeelsleden en studenten, experts en beleidsvoerders, die ervan overtuigd zijn dat de UGent een belangrijke rol kan spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Getuigenissen

“Meer participatie door bredere inspraak en inzetten op talenten, daar gaan we samen voor!”

Tim De Roeck 500x500x96
Tim De Roeck
lesgever ICT-trainingen

“Ik geloof in dit team. Er zijn andere sterke kandidaten, maar een stuk ervaring én onafhankelijkheid zijn mooi meegenomen in de RvB. Over de geledingen heen beter samenwerken is niet alleen een nobele gedachte, maar een absolute must voor elke gezonde universiteit.”

Kristof De Leemans
Beleidsadviseur Letteren en Wijsbegeerte

“Positief en kritisch zijn voorbij het hokjesdenken, én onze talenten bundelen in dienst van het algemeen belang…daar kan ik me als UGent’er in hart en nieren volledig in vinden!”

Annelies Verdoolaege 1 - edit
Annelies Verdoolaege
Beleidsmedewerker Internationalisering

"Het beleid mee helpen vormgeven vanuit onze expertise, dat kan UGent alleen maar sterker maken!"

Annelies Roegiers - edit
Annelies Roegiers
Curriculummanager

Contact

Jeroen Ongenae

Jeroen.Ongenae@UGent.be
+32 472 44 68 21

Roger Van Hecke

Roger.VanHecke@Ugent.be
+32 9 331 04 54

“Iedereen met een kritische kijk en een positieve, opbouwende ingesteldheid betekent een meerwaarde voor 2+”

C 2022 Foto’s : Nic Vermeulen